De website van Gelre-iLab wil patiënten, bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden. Gelre-iLab heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks accepteert Gelre-iLab geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie. Aan de informatie die is opgeslagen in www.gelre-ilab.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt Gelre-iLab het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden meldt aan: Gelre ziekenhuizen, Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 9014, 7300 DS Apeldoorn. U kunt ook mailen.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Gelre-iLab worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan: Gelre ziekenhuizen, Afdeling Ziekenhuisapotheek, Postbus 9014, 7300 DS Apeldoorn.

Links

Op de website van Gelre-iLab is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van Gelre-iLab en het KFT-laboratorium van Gelre ziekenhuizen kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite www.gelre-ilab.nl aan de Gelre-iLab verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet kenbaar gemaakt, niet door Gelre-iLab bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Verwijzing naar informatie en diensten

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Gelre-iLabGelre-iLab spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie in welke vorm dan ook (tekst/foto/video/etc) van www.gelre-ilab.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van Gelre-iLab heeft.

Wijzigingen

Gelre-iLab behoudt zich het recht voor deze internet disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.gelre-ilab.nl van kracht.